Dear Sir,

ilmansaasteiden näkyvin vaikutus on haze, biomassan palamisesta ja teollisuuden päästöistä muodostuva epäpuhtauksien ja hiukkasten kerros. Tällä saastepilvellä on toisinaan ruskehtava väri (esimerkiksi Denverin ruskea pilvi), ja tämä ruskea pilvi-ilmiö on yleinen teollisuus-ja maaseutualueilla ympäri maailmaa. Kaukoliikenteen vuoksi enimmäkseen kaupunkien (fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä) tai maaseudun (biomassan polttoon liittyvä) ilmiö muuttuu alueelliseksi sumuksi (tai pilveksi), joka voi kattaa koko mantereen. Nyt on käymässä selväksi, että ruskealla pilvellä voi olla valtavia vaikutuksia maatalouteen, terveyteen, ilmastoon ja maapallon vesibudjettiin. Haze koostuu vesipisaroiden ja pienhiukkasten yhdistelmästä. Sumussa olevien vesipisaroiden säde on alle 0,001 mm. Haze-hiukkasille on kaksi mahdollista lähdettä. Ne syntyvät joko luonnollisesti (esim.merisuola, pöly) tai ihmisen (esim., sulfaatti tai noki). Lentokoneesta haze näyttää ruskealta, kun noki-tai pölyhiukkanen on suuri. Aasian ruskea pilvi on ilmansaastekerros, joka peittää osia Intian valtameren pohjoisosasta, Intiasta ja Pakistanista sekä osia Etelä-Aasiasta, Kaakkois-Aasiasta ja Kiinasta. Tämä saastekerros havaittiin Intian valtameren kokeen (INODEX) intensiivisessä kenttähavainnossa vuonna 1999. Sittemmin YK: n ympäristöohjelma (UNEP) on tukenut ABC-nimistä hanketta. Voimakas Usva, joka peitti koko Intian niemimaan Sri Lankasta Afganistaniin, on johtanut epävakaisiin sääolosuhteisiin, tulviin Bangladeshissa, Nepalissa ja Koillis – Intiassa, mutta kuivuuteen Pakistanissa ja Luoteis – Intiassa.

Aasian ruskea pilvi sulattaa nopeasti Himalajan jäätiköt ja voi aiheuttaa ympäristökatastrofin, joka voi vaikuttaa miljardeihin ihmisiin. Vaikutukset ovat liittyneet viimeisen puolen vuosisadan aikana Himalajan jäätiköiden vetäytymiseen, jotka toimittavat vettä suuriin jokiin, kuten Jangtseen, Gangesiin ja Indukseen. Nämä joet muodostavat vuorostaan miljardien ihmisten tärkeimmän vesivaraston Kiinassa, Intiassa ja muissa Etelä-Aasian maissa. Seuraukset Kiinalle, Intialle ja muille maille, joiden joet virtaavat tästä lähteestä, ovat arvaamattomat, ja sulamista syytetään jo loppukesän tulvista alajuoksulla. Pääasiassa kotimaiset puu-ja lantapalot sekä savu aiheuttavat pilven metsien ja peltojen poltosta maataloudelle. Lisäksi ajoneuvojen Pakoputket, voimalaitokset ja tehtaiden Savupiiput lisäävät sekoitusta. Saastepilvien analysointi antaa kuitenkin toivoa myös siitä, että alueella pystytään pysäyttämään tällaisten jäätiköiden hälyttävä vetäytyminen ja varmistamaan vedensaannin turvaaminen vähentämällä saasteita, esimerkiksi vähentämällä riippuvuutta puukiukaista.

Indoex on paljastanut, että tämä usva kulkeutuu kauas lähdealueen ulkopuolelle erityisesti joulukuusta huhtikuuhun. INDOEX-löydöt koskevat pääasiassa joulukuusta huhtikuuhun ulottuvaa ajanjaksoa, jota tässä raportissa kutsutaan kuivaksi kaudeksi. Tämä kausi on ’ talvimonsuuni ’tai ’ koillismonsuuni’.”Tämä UNEPin raportti on ensimmäinen kattava tutkimus Etelä-Aasian usvasta ja sen vaikutuksesta ilmastoon. Se perustuu pitkälti yli 200 tutkijan INDOEX-tiederyhmän tutkimuksiin Euroopasta, Intiasta ja Yhdysvalloista. Se tarjoaa yhteenvedon suuresta ruskehtavasta sameuskerroksesta ja sen vaikutuksesta ilmakehän ja pinnan säteilevään lämmitykseen Etelä-Aasiassa ja viereisellä Intian valtamerellä INDOEX-kampanjan aikana. Siinä käsitellään myös alustavia havaintoja tämän sumun vaikutuksesta alueellisiin lämpötiloihin, sademääriin, maatalouteen ja terveyteen.

Haze voi vaikuttaa maatalouden tuottavuuteen monin suorin ja epäsuorin tavoin. Suorat vaikutukset ovat:

  • auringon kokonaissäteilyn (suoran ja hajaantuneen summan) väheneminen spektrin fotosynteettisesti aktiivisessa osassa (0,4-0,7 µ) vähentää fotosynteesiä, mikä puolestaan johtaa tuottavuuden alenemiseen.

  • aerosolihiukkasten (esim.lentotuhka, musta hiili ja pöly) laskeutuminen kasveihin voi suojata lehtiä auringon säteilyltä.

  • lisäksi aerosolikerros voi lisätä happamuutta ja aiheuttaa kasvivaurioita.

välilliset vaikutukset ovat:

  • pintalämpötilan muutokset voivat vaikuttaa suoraan kasvukauteen. Tropiikissa pintajäähdytys (kuten aerosoleista odotettavissa oleva) voi pidentää kasvukautta (kun taas kasvihuoneilmiö voi kutistaa sitä).

  • Sademäärän tai pintahaihdunnan muutoksilla voi olla suuri vaikutus.

nykyään on yhä enemmän kirjallisuutta, joka yhdistää ilmansaasteet lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksiin ihmisten terveyteen. Hengitettävien hiukkasten riskiryhmään kuuluvat keuhko-ja sydänsairauksille alttiimpia väestöryhmiä, imeväiset ja vanhukset. Maailman terveysjärjestön (WHO), maailman Luonnonvarainstituutin ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston vuonna 1997 tekemässä yhteisessä tutkimuksessa arvioitiin, että lähes 700 000 kuolemantapausta maailmassa liittyy ilmansaasteisiin ja että määrä voi nousta 8 miljoonaan kuolemaan vuoteen 2020 mennessä (työryhmä, 1997). Ilmansaasteista johtuvien hengityselinsairauksien esiintyvyyden Etelä-Aasiassa sekä sisä-että ulkotiloissa arvioidaan olevan varsin huomattava. Jokaisessa Intian 23 kaupungissa, joissa on yli miljoona asukasta, ilmansaasteet ylittävät WHO: n normit. On arvioitu, että yksistään Intiassa noin 500 000 ennenaikaista kuolemaa johtuu sisäilman saasteista, jos äidit ja heidän lapsensa ovat alle 5-vuotiaita. Vakavia Hengitystiesairauksiin liittyviä ongelmia on havaittu sekä sisä-että ulkoilman saasteissa Kalkutassa, Delhissä, Lucknow ’ ssa, Bombayssa, Ahmedabadissa ja useissa Itä-Aasian maissa, kuten Kiinassa, Thaimaassa ja Koreassa. Submikrometrihiukkasten suhteellisesta tehokkuudesta suurempiin hiukkasiin verrattuna tai mustan hiilen ja orgaanisen hiilen erityisrooleista ei ole vielä riittävästi tietoa. Tällaisia tutkimuksia on tehtävä tulevaisuudessa.

Srinivasanin ja Gadgilin mukaan YK: n ympäristöohjelman (UNEP) raportin julkaiseminen niin kutsutusta Aasian ruskeasta pilvestä ja sen moninaisista vaikutuksista terveyteen, maatalouteen ja ilmastoon sekä alueellisella että maailmanlaajuisella tasolla on herättänyt suurta huolta. UNEPin uutistiedote (ja sitä kautta siihen perustuvat mediaraportit) on sekoitus yhtäältä havaintoja ja tieteellisesti perusteltuja päätelmiä ja toisaalta sensaatiomaisia lausuntoja, joilla ei ole juurikaan tieteellistä pohjaa. UNEPin raportti perustuu kansainvälisen indoex-ohjelman havaintoihin. Termi Aasian ruskea pilvi keksittiin johtajat INDOEX kuvaamaan ruskea samea esiintyy aikana tammi-maaliskuussa yli Etelä-Aasian alueella ja trooppisella Intian valtamerellä, Arabianmerellä ja Bay Of Bengal. On tärkeää huomata, että usva ei ole pysyvä piirre ilmakehässä Aasian alueella ja sitä ympäröivillä merillä. Sitä esiintyy vain tammi-maaliskuussa, lounaismonsuunin ja koillismonsuunikauden jälkeisenä kautena. UNEP: n raportissa esitetään, että ilmakehän yleisvirtausmallin avulla arvioidun sumun vaikutus on Sademäärän väheneminen Luoteis-Aasiassa (mukaan lukien Saudi-Arabia, Pakistan Ja Afganistan). Tämän alueen sademääriä koskeva mallisimulaatio on kuitenkin erityisen huono, ja siksi tämän raportin luotettavuus on epäilyttävä. Lisäksi odotetaan, että vaikutukset satoihin ovat vähäisiä, eikä ole mitään perusteita YK: n ympäristöohjelman (UNEP) tiedotteen väitteelle, jonka mukaan ” Etelä-Aasian laaja saastepilvi vahingoittaa maataloutta.”Intialaiset tutkijat väittävät, että Aasian ruskea pilvi ei ole erityinen Aasialle eikä sillä ole seurannaisvaikutusta saasteperäiseen kuolleisuuteen. Ympäristöministeriö sanoo, että raportin rajut johtopäätökset säätilojen häiriintymisestä tai pilven aiheuttamista massiivisista monsuuneista, tulvista ja vedoista olivat ”perusteettomia”, koska raportti käsitteli vain Etelä-Aasian talvisesonkia.

Ramanathan et al., Etelä-Aasian ruskohämähäkki kattaa suurimman osan Arabianmerestä, Bengalinlahden ja Etelä-Aasian alueen. Se esiintyy joka vuosi ja ulottuu noin marraskuusta huhtikuuhun ja mahdollisesti pidemmällekin. Musta hiili ja muut sameuden lajit vähentävät valtameren keskimääräistä säteilylämmitystä jopa 10 prosenttia ja tehostavat ilmakehän auringon säteilylämmitystä 50-100 prosenttia. Nämä havainnot ovat ristiriidassa Srinivasanin ja Gadgilin käsitysten kanssa, että sameus esiintyy vain tammi-maaliskuussa ja että UNEP: n käyttämä aerosolipakote oli epärealistisen suuri, koska siinä käytettiin vuoden 1999 arvoja ja jätettiin huomioimatta aerosolien infrapunavaikutukset (IR). INDOEX ja UNEP eivät perustuneet pelkästään vuoden 1999 arvoihin, vaan käyttivät tietoja vuosilta 1996-1999 ja ottivat huomioon myös korvaavat IR-vaikutukset. Sumun pitkä kesto, sen mustan hiilen pitoisuus, alueen säteilyenergiabudjettiin kohdistuva suuri häiriö ja sen simuloitu vaikutus Sademäärän jakautumiseen, jos se osoittautuu oikeaksi, vaikuttavat merkittävästi alueen vesibudjettiin, maatalouteen ja terveyteen. Ihmisen toiminnan aiheuttamien aerosolien ja monsoonisten sademäärien vähenemisen välinen yhteys Etelä-Aasiassa on myös osoitettu yli 15 mallitutkimuksella ennen UNEP: n raporttia. Vaikka lehdistötiedotteen suorat lainaukset raportista pitävät paikkansa, raportin varoituksia olisi pitänyt korostaa enemmän.

johtopäätöksenä on selvää, että UNEP: n tiedote Aasian ruskeasta pilvestä on luonut tietoisuutta saasteista. Tämän pitäisi antaa sysäys kaupungeissamme käynnissä olevalle haitallisten päästöjen vähentämisohjelmalle. Aasiassa asuvien ihmisten on oltava huolissaan tästä sumusta, koska sillä on välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia heidän terveyteensä. Kansalaiset ovat aina tietämättömiä viimeaikaisista ympäristökysymyksistä, joiden seurauksena saasteet lisääntyvät päivittäin. Tämä voi johtua autojen lisääntyvästä määrästä, erilaisista teollisuudenaloista tai sisäilman saasteista. Lisäksi festivaalien aikana myös saasteet lisääntyvät äkillisesti liiallisen ilotulituksen vuoksi. Intiassa ilmaston lämpenemiseen liittyvä työ on tähän mennessä rajoittunut pääasiassa tutkimukseen, konferensseihin, seminaareihin ja työpajoihin, ja väestöllä on hyvin vähän tietoa ilmaston lämpenemisen polttavasta kysymyksestä. Myöskään aasianruskeasta pilvestä ei ole juurikaan tietoa yleisellä väestöllä. Koska ilmaston lämpeneminen on noussut koko maailman ympäristökysymykseksi, samoin Aasian ruskea pilvi on myös yksi keskeisistä ympäristökysymyksistä maailmanlaajuisesti ja erityisesti Aasian maissa. Kaikki nämä kasvavat ympäristökysymykset liittyvät toisiinsa joko aiheuttavissa tekijöissä tai niiden ehkäisytavoissa. Väestöä on kiireesti valistettava tällaisista kasvavista ympäristökysymyksistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.